(ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ / ਪਤਾ / ਰਜਿਸਟਰ ਨੰ ਦਰਜ ਕਰੋ)